Oznam

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu je nutné, aby sa deti nad 10 rokov preukázali pred nástupom do letného prímestského tábora  negatívnym PCR testom.  U mladších detí ako 10 rokov nie je potrebný PCR test.

 

 

Milí rodičia!

Rodičovský poplatok vo výške 7€ pre deti z Námestova a 9€ pre deti z iných obcí, ktoré navštevujú krúžok v mesiaci máj a jún  je potrebné uhradiť do 31.mája 2021. Kto už uhradil poplatok v mesiaci október 2020 už nemusí uhrádzať poplatok.

Sumu uhraďte na č. ú. SK76 5600 0000 0040 1715 4004 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a názov záujmového útvaru.

Jazyková súťaž ABC - variant A

                Centrum voľného času Maják Námestovo
Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo

vyhlasujú
11. ročník jazykovej súťaže

 

Jazyková súťaž ABC - variant A
jazyková súťaž žiakov a žiačok 5. - 9. ročníka základných škôl


Súťažné kategórie jazykovej súťaže:

1. Poézia
2. Esej

Vekové kategórie jazykovej súťaže:

I. 5. - 6. ročník ZŠ
II. 7. - 9. ročník ZŠ

Vyhlásenie súťaže: marec 2021

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 5. - 9. ročníka z ktorejkoľvek základnej školy v okrese
  Námestovo
- téma jazykových prác je ľubovoľná
- zúčastnený žiak môže poslať najviac 3 básne v rozsahu minimálne 3 strofy v jednej básni,
  1 esej  v rozsahu:   5. ročník:  70 –   80  slov
                                 6. ročník:  80 –   90  slov
                                 7. ročník:  90 – 100  slov
                                 8. ročník: 100 – 110 slov
                                 9. ročník: 110 – 120 slov
- súťažné práce sú písané v anglickom jazyku a doteraz neboli  publikované ani súbežne
  zaslané do inej súťaže
Súťaž je neanonymná, to znamená, že do hlavičky práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy
- k príspevku je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných
  údajov
- súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním   
  osobných údajov v zmysle GDPR


Uzávierka súťaže:

Súťažné práce s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osobných údajov sa zasielajú do 21. 05. 2021 na e-mailovú adresu: jazykovasutazabc@gmail.com, alebo poštou na adresu Centra voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant A.

Hodnotenie, ocenenie súťaže:

Jazykovú súťaž  hodnotí porota v zložení:
PhDr. Žaneta Vajdiarová - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo
Ing. Darina Petrášová - učiteľka anglického jazyka v ZŠ s MŠ  Mútne
Mgr. Andrea Lubasová - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo

Porota vyhodnotí  básne a eseje jednotlivých žiakov do 30. 05. 2021 a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.
Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina bude  zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác a všetkým školám zapojených do súťaže. Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.

 

Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel.: 0902 734 085
                                                   e-mail:andrealubasova@azet.sk

Prihláška

 

 

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím