Oznam

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu je nutné, aby sa deti nad 10 rokov preukázali pred nástupom do letného prímestského tábora  negatívnym PCR testom.  U mladších detí ako 10 rokov nie je potrebný PCR test.

 

 

Milí rodičia!

Rodičovský poplatok vo výške 7€ pre deti z Námestova a 9€ pre deti z iných obcí, ktoré navštevujú krúžok v mesiaci máj a jún  je potrebné uhradiť do 31.mája 2021. Kto už uhradil poplatok v mesiaci október 2020 už nemusí uhrádzať poplatok.

Sumu uhraďte na č. ú. SK76 5600 0000 0040 1715 4004 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a názov záujmového útvaru.

Jazyková súťaž ABC - variant B

Centrum voľného času Maják Námestovo
Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo
vyhlasujú
11. ročník jazykovej súťaže

 
Jazyková súťaž ABC - variant B
autorská súťaž žiakov a žiačok 1. - 6. ročníka základných škôl


Súťažné kategórie jazykovej súťaže:

1.Tvorba projektov-  jednotlivec
2.Tvorba projektov-  skupiny
 
Vekové  kategórie jazykovej súťaže:

I.    1. - 4. ročník ZŠ
II.    5. - 6. ročník ZŠ

Vyhlásenie súťaže: marec 2021

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 1. - 6. ročníka ktorejkoľvek základnej školy v okrese
  Námestovo
- téma projektových prác je ľubovoľná
- náročnosť témy projektu je primeraná jazykovým vedomostiam žiakov v danom ročníku
- rozsah projektu je neobmedzený
- hodnotí sa jazyková znalosť, nápaditosť a kreativita detí
- zúčastnený autor aj skupina môže poslať najviac 1 projekt z rovnakého ročníka
- zapojiť sa môžu jednotlivci aj skupina žiakov (2 až 5 členná skupina )
- súťažné práce sú v anglickom jazyku

Súťaž je neanonymná, to znamená, že na zadnú stranu projektovej práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka / žiakov, názov práce  
- súťažnú  a vekovú kategóriu, adresu školy
- k projektu je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov
- súťažiaci zaslaním súťažného projektu potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažného projektu dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním   
  osobných  údajov  v zmysle GDPR

 Uzávierka súťaže:

Súťažné projektové práce s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osobných údajov sa zasielajú do 21. 05. 2021 poštou na adresu Centra voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant B.
Práce môžete priniesť aj osobne do CVČ Maják v dňoch 20. 5. 2021 a 21. 5. 2021 v čase od 8.00 – 15.00 hod..


Hodnotenie, ocenenie súťaže:

Súťažné práce hodnotí porota v zložení:
PhDr. Žaneta Vajdiarová  - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo
PaedDr. Adriána Škrková  - učiteľka anglického jazyka  v ZŠ s MŠ  v Rabči
Mgr. Andrea Lubasová- pedagogický zamestnanec v CVČ Maják Námestovo

Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce do 31. 05. 2021 a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných projektových prác. Ak súťažné projekty nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.

Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina bude  zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác a všetkým školám zapojených do súťaže. Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.


Po ukončení súťaže si autori prác môžu práce vyzdvihnúť od 07. 06. 2021 do 30. 06. 2021, ak tak  neurobia po tomto termíne budú práce zlikvidované.
Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel.: 0902 734 085
                                                   e-mail: andrealubasova@azet.sk

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím