Oznam

Upozornenie pre rodičov

Milí rodičia, milé deti CVČ Maják začína svoju krúžkovú činnosť  už od pondelka  13. septembra 2021.

Na záujmové krúžky sa  môžete príhlásiť cez našu Webovú stránku, alebo priamo v CVČ Maják.

Poplatky za záujmové krúžky môžete uhrádzať na číslo účtu

SK 7656 00 0000 00 4017 154004

POZOR!  V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu je zľava.

Literárna súťaž Detský literárny Majáčik

                      Centrum voľného času Maják Námestovo
Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo
vyhlasujú

11. ročník okresnej literárnej súťaže
 
Detský literárny Majáčik
autorská súťaž žiakov a žiačok 1. - 9. ročníka základných škôl


Súťažné kategórie literárnej súťaže:
 
1. Poézia
2. Próza
3. Miestna povesť

Vekové  kategórie literárnej súťaže:

I. 1. - 4. ročník ZŠ
II. 5. - 9. ročník ZŠ

Vyhlásenie súťaže: marec 2021

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 1. - 9. ročníka ktorejkoľvek základnej školy v okrese    
  Námestovo
- téma literárnych prác je ľubovoľná
- zúčastnený autor môže poslať najviac 3 básne, 1 prózu a 1 povesť v rozsahu najviac 2    
   normostrán
- súťažné práce sú v slovenskom jazyku a doteraz neboli knižne publikované ani súbežne
   zaslané do inej súťaže
Súťaž je neanonymná, to znamená, že do hlavičky práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy
- k príspevku je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných
  údajov
- súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním
  osobných údajov  v zmysle GDPR

Uzávierka súťaže:

Súťažné práce s vyplnenou prihláškou súhlasom a so spracovaním osobných údajov zasielajte do 21. 05. 2021 na e-mailovú adresu: literarnymajacik@gmail.com, alebo poštou na adresu Centra voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Detský literárny majáčik.

Hodnotenie, ocenenie súťaže:

Súťažné práce hodnotí porota v zložení:
Mgr. Oľga Gluštíková – žurnalistka
Mgr. Medard Slovík - publicista a prozaik
PaedDr. Adriána Škrková  - učiteľka slovenského jazyka a literatúry v ZŠ s MŠ v Rabči

Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce do 06. 06. 2021 , rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2. a 3.mieste v poézii, próze, miestnej povesti v oboch vekových kategóriách. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.
Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina bude  zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác a všetkým školám zapojených do súťaže. Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.

Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel: 0902 734 085
                                                   e-mail: andrealubasova@azet.sk

Prihláška

 

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím