Milí rodičia a milé deti!

Srdečne pozývame detí a rodičov na Detskú dikotéku, ktorá sa uskutoční v piatok 17.mája 2024 od 16:00 do 18:00 v priestoroch CVČ Maják. 
Prihlásenie je možné priamo v CVČ alebo elektronicky na web stránke do piatku.
Diskotéka je zdarma pre všetky detí.
Pre detí je pripravené občerstvenie, súťaže a poklad :) 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Literárna súťaž DETSKÝ LITERÁRNY MAJÁČIK

Ďalší ročník literárnej súťaže Literárny Majáčik je tu!

Kategórie:
*próza   *poézia   *miestna povesť

Vekové kategórie:
*1.-4. ročník ZŠ   *5.-9. ročník ZŠ

PODMIENKY SÚŤAŽE:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách v okrese Námestovo,
*téma literárnych prác je ľubovoľná,
*zúčastnený autor môže poslať najviac 3 básne, 1 prózu a 1 povesť, v rozsahu najviac 2 normostrán,
*súťažné práce sú v slovenskom jazyku a doteraz neboli knižne publikované ani súbežne zaslané do inej súťaže,
*k práci je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov,
*súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.

Súťaž nie je anonýmna, to znamená, že do hlavičky práce treba uviesť: 
*meno a priezvisko žiaka, názov práce  
*súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
    *elektronicky na e-mailovú adresu: literarnymajacik@gmail.com, 
*poštou do 17.05.2024 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo.

Propozície k súťaži
Prihláška