Oznam

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu je nutné, aby sa deti nad 10 rokov preukázali pred nástupom do letného prímestského tábora  negatívnym PCR testom.  U mladších detí ako 10 rokov nie je potrebný PCR test.

 

 

Milí rodičia!

Rodičovský poplatok vo výške 7€ pre deti z Námestova a 9€ pre deti z iných obcí, ktoré navštevujú krúžok v mesiaci máj a jún  je potrebné uhradiť do 31.mája 2021. Kto už uhradil poplatok v mesiaci október 2020 už nemusí uhrádzať poplatok.

Sumu uhraďte na č. ú. SK76 5600 0000 0040 1715 4004 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a názov záujmového útvaru.

Literárna súťaž Detský literárny Majáčik

                      Centrum voľného času Maják Námestovo
Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo
vyhlasujú

11. ročník okresnej literárnej súťaže
 
Detský literárny Majáčik
autorská súťaž žiakov a žiačok 1. - 9. ročníka základných škôl


Súťažné kategórie literárnej súťaže:
 
1. Poézia
2. Próza
3. Miestna povesť

Vekové  kategórie literárnej súťaže:

I. 1. - 4. ročník ZŠ
II. 5. - 9. ročník ZŠ

Vyhlásenie súťaže: marec 2021

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 1. - 9. ročníka ktorejkoľvek základnej školy v okrese    
  Námestovo
- téma literárnych prác je ľubovoľná
- zúčastnený autor môže poslať najviac 3 básne, 1 prózu a 1 povesť v rozsahu najviac 2    
   normostrán
- súťažné práce sú v slovenskom jazyku a doteraz neboli knižne publikované ani súbežne
   zaslané do inej súťaže
Súťaž je neanonymná, to znamená, že do hlavičky práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy
- k príspevku je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných
  údajov
- súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom
- zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním
  osobných údajov  v zmysle GDPR

Uzávierka súťaže:

Súťažné práce s vyplnenou prihláškou súhlasom a so spracovaním osobných údajov zasielajte do 21. 05. 2021 na e-mailovú adresu: literarnymajacik@gmail.com, alebo poštou na adresu Centra voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Detský literárny majáčik.

Hodnotenie, ocenenie súťaže:

Súťažné práce hodnotí porota v zložení:
Mgr. Oľga Gluštíková – žurnalistka
Mgr. Medard Slovík - publicista a prozaik
PaedDr. Adriána Škrková  - učiteľka slovenského jazyka a literatúry v ZŠ s MŠ v Rabči

Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce do 06. 06. 2021 , rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2. a 3.mieste v poézii, próze, miestnej povesti v oboch vekových kategóriách. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.
Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. Výsledková listina bude  zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác a všetkým školám zapojených do súťaže. Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.edu.sk, fb stránke CVČ Maják, v médiách.

Kontakt – bližšie informácie: Mgr. Andrea Lubasová, tel: 0902 734 085
                                                   e-mail: andrealubasova@azet.sk

Prihláška

 

 

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím