Milí rodičia a milé deti!

Zájmovú činnosť v druhom polroku začíname 8.1.2024. Tešíme sa na Vás!

Poplatky za návštevu ZÚ treba uhradiť na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Poplatky pre deti z Námestova za mesiace január-jún: 27,30
So vzdelávacím poukazom: 16,40€
Poplatky pre deti z okolitých dedín za mesiace január-jún: 32,80€
So vzdelávacím poukazom: 21,90€

Výška poplatkov sa v druhom polroku nemenila! (platí sa za viac mesiacov)

Poplatok za návštevu ZÚ treba uhradiť do 16.02.2024 !

Ďakujeme! 

Výtvarná environmentálna súťaž ENVIRÁČIK-OCHRANÁRIK

Vyhlasujeme ďalší ročník environmentálnej súťaže Enviráčik-Ochranárik! 

Kategórie pre jednotlivcov
Téma: MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO
*deti od 3 do 4 rokov 
*deti od 5 do 6 rokov 

Kategórie pre skupiny (max. 6 členné skupiny)
Téma: AKO SA STARAŤ O ZVIERATKÁ V ZIME
*deti od 3 do 4 rokov  
*deti od 5 do 6 rokov

PODMIENKY SÚŤAŽE
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*práce môžu byť vyhotovené v rôznych výtv. technikách: kresba, maľba, grafika...,  
*formát plošných prác jednotlivcov nesmie presahovať veľkosť A4 (väčšie nebudú akceptované)
*formát plošných prác pre skupiny musí byť vo formáte A2
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá materská škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať len jednu prácu,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. presná adresa MŠ (v prípade, ak dieťa súťaží za MŠ) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
    *poštou do 22.03.2024 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
*osobne do CVČ Maják v dňoch 21.03. 2024 a 22.03. 2024(08.00-16.00 hod.)

Propozície 
Prihláška do súťaže