Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Speak english - začiatočníci 1. - 2. ročník

Speak english - začiatočníci 1. - 2. ročník

Anglická konverzácia, komunikačné hry a súťaže v Anglickej zóne, polročné a koncoročné jazykové skúšky.

kategória: Jazyková
vek od: 6 rokov
vek do: 8 rokov

Cena pre deti z Námestova:
5€/mesiac
*so vzdelávacím poukazom: 3€/mesiac 

Cena pre deti z obcí:
6€/mesiac
*so vzdelávacím poukazom: 4€/mesiac 

Prihláška na "Speak english - začiatočníci 1. - 2. ročník" určené pre vekovú kategóriu od 6 do 8 rokov

Údaje na prihlášku

Adresa

Vyžaduje dieťa špeciálny prístup ?

Prehlásenie

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a nepotrebuje osobitnú starostlivosť. Dieťa je záväzne prihlásené na krúžok až po zaplatení poplatku. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastňovať záujmovej činnosti, poplatok môže byť vrátený iba v súlade s Vnútorným poriadkom CVČ Maják Námestovo (čl. 10).

Zaväzujem sa

  • že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť vedúcemu ZÚ,
  • že budem sledovať a dodržiavaťprípadné protiepidemiologické opatrenia,
  • že na základe VZN Mesta Námestovo č. 3/2008, zmena č.9 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach, uhradím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,
  • že v prípade choroby alebo iného dôvodu neúčasti na ZÚ, vopred nahlásim túto skutočnosť vedúcemu ZÚ

Dôležité

V prípade ukončenia členstva je potrebné túto skutočnosť oznámiť písomne (odhláška zo ZÚ). Členský poplatok uhradiť za I. polrok do15.novembra, za II. polrok do 31.januára. V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu (možnosť zľavy) je potrebné VP odovzdať v CVČ najneskôr do 25.septembra aktuálneho školského roka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Týmto dávam Centrum voľného času MAJÁK v Námestove, so sídlom Komenského 487 Námestovo, 02901, IČO: 37905643 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:

1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu člena CVČ, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci počas letných táborov, na výletoch, súťažiach a iných podujatiach organizovaných prevádzkovateľom

2. s uverejnením mena, priezviska, veku a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých pri rôznych súťažiach organizovaných v CVČ, na webovej stránke CVČ www.cvcno.sk a na facebooku CVČ, na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, vo verejných médiách

3. s uverejňovaním fotografií a videozáznamov dieťaťa z činnosti a podujatí CVČ Maják na webovom sídle CVČ www.cvcno.sk, na facebookovej stránke CVČ, v publikačných materiáloch, nástenných tabuliach, verejných médiách a pre potreby prezentácie CVČ

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, škola pre zľavy do múzeí, divadiel, kín, knižníc a iných inštitúcií navštívených počas činnosti CVČ

5. s uvedením sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, na účely poistenia, zliav vstupného, pre ubytovanie, cestovné zľavy na výletoch, letných táboroch a iných záujmových podujatiach

6. so zverejňovaním informačných materiálov, výtvarných, literárnych a ručných prác, ako aj osobných údajov: meno, priezvisko, vek, škola na webovej stránke CVČ www.cvcno.sk a na facebooku CVČ.

7. s poskytnutím osobných údajov v rozsahu fotografií a videozáznamov vyhotovených z akcií a podujatí CVČ, akadémií, workshopov, športových a kultúrnych podujatí, primestských a pobytových táborov a iných súťaží a aktivít CVČ na webovej stránke CVČ www.cvcno.sk a na facebooku CVČ, zriaďovateľovi Prevádzkovateľa v rámci jeho propagácie

8. so zverejňovaním fotografií, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu účasti v CVČ pri zverejňovaní v ročenkách, časopisoch, vo verejných médiách

Doba trvania súhlasu:

Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia návštev u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 2., 3., 5., 6., 7. a 8. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. Po skončení predmetnej doby bude súhlas uchovaný u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.


Povinné informovanie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke CVČ zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte CVČ.


Vyhlásenia dotknutej osoby:

Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.

Zadali ste zlý kód