Milí rodičia, milé detičky!

*Od 11. januára 2022 sa môžeme stretávať s detičkami osobne na záujmových krúžkoch podľa rozvrhu ZÚ. Veľmi sa tešíme, že sa budeme môcť porozprávať
a venovať našej spoločnej aktivite. Snáď nám to vydrží, čo najdlhšie :-).
Podrobné podmienky

*Zároveň by sme Vás, milí rodičia, chceli poprosiť o uhrádu poplatkov za ZÚ v II. školskom polroku,
ktoré je možné uhradiť na č.účtu: SK76 5600 000000 4017154004, alebo priamo v CVČ Maják u vedúcich ZÚ, a to do 31. januára 2022.

Ceny pre deti z Námestova:
18,90 € 
(január – jún), 
*so vzdelávacím poukazom: 8,10 € II. polrok (január – jún)
Ceny pre detí z obcí:  
24,30 € 
(január– jún), 
*so vzdelávacím poukazom: 13,50 € II. polrok (január– jún)

Podrobné informácie o poplatkoch.

Tešíme sa na Vás! 

 

Prímestský tábor Pre rytierov a princezné

Prímestský tábor Pre rytierov a princezné

Detičky pozývame Vás na rytiersky prímestský tábor Pre rytierov a princezné. Čaká nás spolu kopec zábavy, rytierských a princeznovských zážitkov :-) 

PROGRAM TÁBORA:

8:00-9:00
Zraz detí, individuálne hry a aktivity podľa záujmu

9:00-10:00
Stavba hradu, obliekanie rytierských a princeznovských kostýmov

10:00-12:00
Rytieri - streľba z luku, tréning s mečmi, rytierska dráha    
Princezny - výroba prsteňov a náramkov, pohybové hry  

12:00-13:00
Obed, relax  

13:00-14:00 
Boj s drakom, vyslobodenie princezien, skúška odvahy, hľadanie pokladu

14:30-15:30
Rytierske hry, odovzdávanie diplomov a odmien, hry v herni                           

15:30-16:00
Odovzdávanie detí rodičom

Prihlásiť sa môžete ONLINE na stránke, alebo aj priamo v CVČ Maják. Prihlášku nájdete taktiež sem :-)

Pozor! Prihlášku akceptujeme, až po prijatí platby za tábor. Zaplatiť sa dá aj v hotovosti v CVČ Maják alebo cez účet (nezabudnite do poznámky napísať meno dieťaťa a názov tábora.)

Pedagogický dozor: Mgr. Petronela Balabanová, Sabína Chabadová

kategória: Pohybová
vek od: 6 rokov
vek do: 12 rokov

Cena: 8€/deň (deti zo ZÚ) 10€/deň (ostatní)

Termín: 04.02.2022

Cena zahŕňa:
strava, pitný režim,
ceny do súťaží, zdravotné poistenie,
materiálne zabezpečenie.

Prihláška na "Prímestský tábor Pre rytierov a princezné" určené pre vekovú kategóriu od 6 do 12 rokov

Údaje na prihlášku

Adresa

Vyžaduje dieťa špeciálny prístup ?

Prehlásenie

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a nepotrebuje osobitnú starostlivosť. Dieťa je záväzne prihlásené na krúžok až po zaplatení poplatku. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastňovať záujmovej činnosti, poplatok môže byť vrátený iba v súlade s Vnútorným poriadkom CVČ Maják Námestovo (čl. 10).

Zaväzujem sa

  • že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť vedúcemu ZÚ,
  • že budem sledovať a dodržiavaťprípadné protiepidemiologické opatrenia,
  • že na základe VZN Mesta Námestovo č. 3/2008, zmena č.9 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach, uhradím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,
  • že v prípade choroby alebo iného dôvodu neúčasti na ZÚ, vopred nahlásim túto skutočnosť vedúcemu ZÚ

Dôležité

V prípade ukončenia členstva je potrebné túto skutočnosť oznámiť písomne (odhláška zo ZÚ). Členský poplatok uhradiť za I. polrok do15.novembra, za II. polrok do 31.januára. V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu (možnosť zľavy) je potrebné VP odovzdať v CVČ najneskôr do 25.septembra aktuálneho školského roka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu člena CVČ, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci počas letných táborov, na výletoch, súťažiach a iných podujatiach organizovaných prevádzkovateľom

2. s uverejnením mena, priezviska, veku a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých pri rôznych súťažiach organizovaných CVČ na webovej stránke a FB sídle CVČ, na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, vo verejných médiách

3. so zverejňovaním individuálnych a spoločných fotografií a videozáznamov z činnosti CVČ Maják na webovom sídle CVČ, fb stránke CVČ, nástenkách CVČ, v publikačných materiáloch a pre potreby prezentácie aktivít CVČ v médiách

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, škola pre zľavy do múzeí, divadiel, kín, knižníc a iných inštitúcií navštívených počas činnosti CVČ

5. s uvedením s prístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, na účely poistenia, zliav vstupného, pre ubytovanie, cestovné zľavy na výletoch, letných táboroch a iných záujmových podujatiach

6. so zverejňovaním informačných materiálov, výtvarných, literárnych a ručných prác, ako aj osobných údajov: meno, priezvisko, vek, škola na webovej stránke a FB sídle CVČ

Predmetný súhlas sa udeľuje na obdobie aktuálneho školského roka. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 2,3,6 platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy má zákonný zástupca možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú resp.konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.'


Prehlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke CVČ zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe v CVČ Maják - ekonomický úsek.

Zadali ste zlý kód

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím