Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Oddelenie spoločenských vied

ZÚ Šikulkovia

Tento ZÚ  je určený pre deti predškolského veku.Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj estetického  vnímania detí, fantázie, tvorivých schopností.

Obsahom krúžku je oboznámiť deti s rôznym výtvarným materiálom. Naučia sa pracovať s tvrdým, mäkkým a farebným papierom, obkresľovanie, strihanie, vlepovanie. Pracovať budú  s vodovými, temperovými a akrylovými farbami, miešať farby a kresliť tušom.

Každé dieťa bude mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými ale i novými výtvarnými technikami. Pracujeme s ľahko dostupným materiálom.

Priebeh celého krúžku bude realizovaný jednoduchou hravou formou. Deti zažijú mnoho tvorivej zábavy.

ZÚ Tradičné remeslá ZŤP

ZÚ je určený pre zdravé deti a aj pre deti  a mládež s rôznym  zdravotným postihnutím. Prostredníctvom tohto ZÚ sa deti a mládež naučia citlivo vnímať kultúru, tradície, remeslá a umenie. U deti sa budeme snažiť rozvíjať pozitívny vzťah k tradičným remeslám a umeniu. Deti si osvoja teoretické a praktické základy práce s hlinou a drôtom, získajú zručnosti pri modelovaní výrobkov z hliny, ako aj pri výrobe výrobkov z drôtu. Naučia sa techniku lepenia, maľovania, sušenia a glazúrovania pri práci s hlinou. U deti budeme rozvíjať vzájomnú spoluprácu, úctu k sebe navzájom, toleranciu a zodpovednosť.

ZÚ Kuchťo ZŤP

ZÚ je určený pre deti školského veku. Prostredníctvom tohto krúžku deti získajú vedomosti a informácie z oblasti varenia a pečenia i zdravého stravovania. Nafotia fotografie vyhotovených pokrmov, urobia si svoju  – kuchársku knihu. Naučia sa správnemu stravovaniu, zdravému životnému štýlu.

  Cieľom krúžku je u detí rozvíjať vkus, cit pre krásu, tvorivosť, estetickosť, viesť ich k správnej životospráve a tiež k spolupráci v skupine pri vyhotovení jednotlivých pokrmov.

Z rozprávky do rozprávky

ZÚ je určený pre deti predškolského veku.

 Jedným zo základných cieľov umeleckých útvarov je rozvoj tvorivosti u detí. V dramatickom odbore ide o rozvoj nielen tvorivosti, ale aj slovného vyjadrovania a smeruje k rozvoju estetického vnímania a cítenia. V tomto ZÚ využívame učenie všetkými zmyslami, rozvíjame slovnú zásobu, pracujeme s textom známych detských rozprávok, učíme deti aktívne počúvať zvukové nahrávky a následne ich reprodukovať. Zameriavame sa na dramatizáciu rozprávok a hranie rolí.