Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Školská rada

Predseda
Mgr. Petronela Balabanová, pedagogický pracovník

Podpredseda
Sabina Chabadová, pedagogický pracovník 

ČLENOVIA:

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Petronela Balabanová
Sabina Chabadová 
Nepedagogický zamestnanec:
Ing. Alexandra Srogončíková 

Ostatní členovia:
Ing. Jaroslav Genšor, zástupca mestského zastupiteľstva
Ing. Peter Kolada, zástupca mestského zastupiteľstva
Agnesa Ovsáková, zástupca mesta
Zuzana Brontvajová, zástupca rodičov
Ing. Lucia Šutá, zástupca rodičov
Vladimír Kubalák, zástupca rodičov

ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

 pri CVČ Maják Námestovo

          V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení , o ich organizačnom, finančnom zabezpečení sa vydáva tento ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI CVČ Maják Námestovo

Čl. 1

Základné ustanovenia

1.) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Centre voľného času Maják    Námestovo.

2.) Sídlo rady školského zariadenia je zhodné so sídlom školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

 Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školského zariadenia

1.) Rada školského zariadenia  je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

2.) Rada školského zariadenia je iniciatívnym a poradných samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancom školského zariadenia a žiakov v oblasti voľno-časovej výchovy a vzdelávania.  Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tohto školského zariadenia.

Čl. 3

Činnosť rady školského zariadenia

1.) Rada školského zariadenia sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci tohto školského zariadenia.

2.) Rada školského zariadenia:

a.) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školského zariadenia,

b.) navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa CVČ,

c.) predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školského zariadenia a návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d.) vyjadruje sa ku koncepčným  zámerom rozvoja školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školského zariadenia a najmä k týmto skutočnostiam:

1. k návrhu rozpočtu,

2. k návrhu na počty prijímaných členov,

3. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školského zariadenia,

4. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

5. k správe o výsledkoch hospodárenia školského zariadenia,

6. ku koncepčnému zámeru rozvoja školského zariadenia a k jeho vyhodnoteniu,

7. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

3.) Rada školského zariadenia vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školského zariadenia:

a.) vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu,

b.) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školského zariadenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

c.) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školského zariadenia:

- návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školského zariadenia, podpísaný predsedom rady školského zariadenia,

- zápisnicu z výberového konania na obsadenie )funkcie riaditeľa s prílohami

(Vyhlásenie o mlčanlivosti, Prezenčné listiny členov, výberovej komisie a delegovaných zástupcov, Prezenčné listiny uchádzačov, Zápisnica z otvárania obálok, Uznesenie zo zasadnutia rady školského zariadenia, prípadne ďalšie potrebné prílohy)

Čl. 4

Zloženie rady školského zariadenia

Rada školského zariadenia má 9 členov.
Členmi rady školského zariadenia sú 2 zvolení pedagogickí zamestnanci, 1 zvolený nepedagogický zamestnanec, 3 zástupcovia rodičov, traja delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva.
Menný zoznam členov Rady školského zariadenia pri CVČ Maják je neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu spolu so zápisnicami o vykonaných voľbách alebo delegovaní členov:

 • Mgr. Petronela Balabanová – pedagogický zamestnanec – predseda
 • Sabina Chabadová – pedagogický zamestnanec – podpredseda
 • Ing. Alexandra Srogončíková – nepedagogický zamestnanec – zapisovateľka
 • Ing. Lucia Šutá – za rodičov
 • p. Zuzana Brontvajová – za rodičov
 • p. Vladimír Kubalák – za rodičov

Delegovaní členovia do Rady školského zariadenia pri CVČ Maják Námestovo za zriaďovateľa – Mesto Námestovo:

 • Ing. Jaroslav Genšor – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Peter Kolada – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • p. Agnesa Ovsáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa


Čl. 5

Spôsob voľby členov školského zariadenia a ukončenie ich členstva

 • Voľba zástupcov rodičov sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich CVČ Maják.
 • Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školského zariadenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školského zariadenia.
 • Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do rady školského zariadenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školského zariadenia.
 • Členov delegovaných zástupcov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Námestove.
 • Členovia rady školského zariadenia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
 • Členom rady školského zariadenia môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Členstvo v rade školského zariadenia zaniká:
 • Uplynutím funkčného obdobia,
 • Vzdaním sa členstva,
 • Odvolaním, ak bol člen rady školského zariadenia právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, lebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v Rade školského zariadenia pri CVČ Maják Námestovo,
 • Ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školského zariadenia,
 • Ak zástupca pedagogických a nepedagogických zamestnancov školského zariadenia prestane byť zamestnancom školského zariadenia,
 • Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov, prestane byť členom záujmového útvaru CVČ
 • Odvolaním zvoleného člena rady školského zariadenia voličmi, ktorí ho do rady zvolili,
 • Odvolaním člena, ktorý je zástupcom mestského zastupiteľstva, iných právnických a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní,
 • Obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 • Smrťou člena alebo je vyhlásením za mŕtveho,

6. ) Doplnenie členov rady školského zariadenia:  - na základe doplňujúcich volieb

7.) Člen rady školského zariadenia môže byť zvolený alebo delegovaný do rady aj v ďalšom funkčnom období.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školského zariadenia

 • Rada je uznášania schopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 • Na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov
 • Rada školského zariadenia na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školského zariadenia a podpredsedu rady školského zariadenia
 • Predsedu a podpredsedu rady školského zariadenia volia členovia rady školského zariadenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školského zariadenia
 • Predsedu rady školského zariadenia rada školského zariadenia môže odvolať, ak:
 • Bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
 • O to sám požiada
 • Nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov
 • Koná v rozpore s ustanoveniami zákona v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školského zariadenia
 • Rada školského zariadenia sa schádza podľa potreby, najmenej však trikrát ročne.
 • Nová rada školského zariadenia musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školského zariadenia.
 • Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a uznesenie. Dokumentácia sa archivuje a po ukončení funkčného obdobia odovzdá novej rade formou odovzdávacieho protokolu.
 • Zmeny v štatúte rady je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady. Na odsúhlasenie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov rady.

Čl. 7

Výberové konanie

 • Rada je výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 • Výberové konanie  uskutoční výberová komisia na základe požiadavky zriaďovateľa školského zariadenia, ktorý vyhlási výberové konanie podľa zákona
 • Každého uchádzača, ktorý spĺňa požadovane predpoklady pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. V pozvánke sa uvedie dátum, čas a miesto výberového konania. Výberové konanie môže prebehnúť písomne, ústne alebo kombinovane – podľa vopred určených podmienok.
 • Výberová komisia pozýva na výberové konanie zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný. Výberové konanie prebehne aj v prípade neúčasti prizvaných zástupcov.
 • Výberová komisia je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 • Po otvorení výberového konania predseda rady predstaví členom komisie všetkých prítomných uchádzačov, oboznámi členov aj uchádzačov s dohodnutým spôsobom a priebehom samotného výberového konania ako aj o spôsobe hodnotenia a vyhodnotenia výsledkov výberového konania.
 • Výberová komisia bezprostredne po ukončení prezentácií zhodnotí úspešnosť uchádzačov a na základe výsledkov určí tajným hlasovaním poradie uchádzačov.
 • Uchádzača s najlepším výsledkom navrhne zriaďovateľovi na vymenovanie.
 • Ak žiaden z uchádzačov nesplnil predpísané podmienky, v zápisnici z výberového konania uvedie, že výberová komisia nevybrala žiadneho uchádzača. V takom prípade zriaďovateľ vyhlási nové výberové konanie.

Výberová komisia vyhotoví zápisnicu z výberového konania, v ktorej musí byť uvedené najmä:
a. dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania,

b. dátum a miesto výberového konania,

c. uvedenia funkcie, na ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,

d. abecedný zoznam uchádzačov,

e. menný zoznam členov výberovej komisie,

f. spôsob hodnotenia, alebo iné merateľné kritéria,

g. poradie úspešnosti uchádzačov po vyhodnotení výsledkov výberového konania,

h. určenie víťazného uchádzača s návrhom zriaďovateľovi a jeho vymenovanie do funkcie.

11.) Zápisnicu z výberového konania vypracovanú v dvoch rovnopisoch podpisuje predseda výberovej komisie, členovia výberovej komisie a prizvaní zástupcovia zriaďovateľa a krajského školského úradu. Jeden rovnopis ostáva rade školy, druhý dostane zástupca zriaďovateľa ako podklad pre menovanie riaditeľa.

12.) Výberová komisia písomne oznámi každému uchádzačovi výsledok výberového konania do 10 dní od jeho skončenia (par. 5 ods. 7 zákona 552/2003 Z. z.).

13.) Výberová komisia podáva zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa na základe výberového konania najneskôr do 2 mesiacov od jeho vyhlásenia.

Čl. 8

Práva a povinnosti člena rady školského zariadenia

1.) Člen rady má právo:

- voliť a byť volený

- navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školského zariadenia

- byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školského zariadenia a slobodne sa k nim vyjadrovať

- hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školského zariadenia

- predkladať na rokovanie rady školského zariadenia vlastné námety, prípadne materiály

2.) Člen rady školského zariadenia je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na piatich po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školského zariadenia podľa tohto štatútu.

3.) Člen rady školského zariadenia je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými, právnymi predpismi.

4.) Člen rady školského zariadenia je povinný podávať informácie zo zasadnutia rady tej skupine. ktorú v rade zastupuje.

Čl. 9

Povinnosti predsedu rady školského zariadenia

1.) Predseda rady školského zariadenia je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školského zariadenia a koná v jej mene.

2.) Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školského zariadenia, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

3.) Predseda rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školského zariadenia.

4.) Termín konania s programom oznámi členom 7 dní vopred.

5.) Za predsedu rady školského zariadenia môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a je bezúhonná.

6.) Predseda rady školského zariadenia predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady na schválenie.

7.) Predseda rady školského zariadenia zvoláva radu školského zariadenia najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školského zariadenia alebo riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ školského zariadenia.

8.) Uznesenie rady školského zariadenia alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školského zariadenia konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

9.) Predseda rady školského zariadenia vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školského zariadenia, najneskôr do 31. marca bežného roka.

10.) Výročná správa obsahuje:

- prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školského zariadenia

- zmeny a nové zloženie rady školského zariadenia, ku ktorým došlo v priebehu roka

- ďalšie údaje určené radou školského zariadenia

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školského zariadenia.

Čl. 10

Vzťah rady školského zariadenia k orgánom miestnej štátnej správy

1.) Predseda rady školského zariadenia informuje riaditeľa školského zariadenia o pláne zasadnutí na príslušný rok.

2.) Riaditeľ školského zariadenia v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školského zariadenia príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školského zariadenia je riaditeľ povinný podať informáciu, či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školského zriadenia.

3.) Návrh na vymenovanie riaditeľa školského zariadenia podáva rada školského zariadenia na základe výberového konania zriaďovateľovi školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

Čl. 11

Finančné zabezpečenie rady školského zariadenia

1.) Rada školského zariadenia zabezpečuje svoju činnosť v súlade s par. 10 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.

2.) Rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu CVČ určenými na tento účel.

3.) Rada školského zariadenia nemá vlastný majetok.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školského zariadenia dňa 26. júna 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

V Námestove, dňa 26.6. 2020