Milí rodičia a milé deti!

Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za návštevu záujmových útvarov, nech tak urobia čím skôr na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Ďakujeme! 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Výtvarná súťaž NÁMESTOVSKÁ RYBKA

Vyhlasujeme ďalšiu výtvarnú súťaž. Zapoj sa aj ty!

Súťaž je vyhlásená  osobitne pre ZŠ a osobitne pre ZUŠ
vo vekových kategóriach:
*od 5 do 8 rokov
*od 9 do 12 rokov
*od 13 do 15 rokov

Organizátori súťaže vyhlasujú dve témy:
*RODINA ako miesto domova 
*zamerať sa na spoločné zážitky v rodine, portrét rodiny, rodinné tradície
*KRAJINA ako miesto, kde žijem 
*pohľad na krajinu, na miesto kde žijem očami detí,
 *v záujme lepšieho poznania našej krajiny

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách,
*práce môžu byť vyhotovené vo výtv. technikách: kresba, maľba, grafika,  
*formát plošných prác nesmie presahovať veľkosť A2 (väčšie nebudú akceptované)
*práce nesmú byť staršie ako jeden rok, 
*do súťaže budú zaradené len tie, s kt. sa žiak už predtým nezúčastnil iných výtv. súťaží,
*každá škola môže zaslať ľubovoľný počet prác,
*jeden autor môže zaslať max. dve práce,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním výrobku súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR.
*práce musia byť čitateľne označené na zadnej strane nasledovne:
1. meno a priezvisko autora
2. vek autora / veková kategória
3. technika  
4. názov práce
5. meno a priezvisko pedagóga
4. presná adresa ZŠ/ZUŠ (vrátane e-mailovej adresy) 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou a súhlasom so spracovaním osob.údajov:
  
 *poštou do 17.05.2024 na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
   
 *osobne do CVČ Maják v dňoch 16.05.2024 a 17.05.2024 (08.00-16.00 hod.).

Prihláška
Propozície