Oznam

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu je nutné, aby sa deti nad 10 rokov preukázali pred nástupom do letného prímestského tábora  negatívnym PCR testom.  U mladších detí ako 10 rokov nie je potrebný PCR test.

 

 

Milí rodičia!

Rodičovský poplatok vo výške 7€ pre deti z Námestova a 9€ pre deti z iných obcí, ktoré navštevujú krúžok v mesiaci máj a jún  je potrebné uhradiť do 31.mája 2021. Kto už uhradil poplatok v mesiaci október 2020 už nemusí uhrádzať poplatok.

Sumu uhraďte na č. ú. SK76 5600 0000 0040 1715 4004 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a názov záujmového útvaru.

Občianske združenie

Občianske združenie Centráčik

Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo
so sídlom Komenského č. 487, 029 01 Námestovo
IČO: 42064082
Prima banka Námestovo, č. ú. 4090535030/5600

Občianske združenie Centráčik – pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo bolo založené 22. mája 2008 ustanovujúcim Valným zhromaždením a následnou registráciou na Ministerstve vnútra SR, Daňovom úrade a pridelením IČO Štatistickým úradom SR. Občianske združenie Centráčik registruje v súčasnosti 9 členov.

ORGÁNMI ZDRUŽENIA SÚ:

-          valné zhromaždenie

-          predsedníctvo

-          revízna komisia

Predsedníctvo združenia tvoria:

Predseda združenia: Mgr. Andrea Lubasová, štatutárny zástupca

Podpredseda združenia: Mgr. Alica Kršáková
                                        Mgr. Anna Ferenčíková

Hospodár: Mgr. Eva Náčinová

Revízna komisia: PhDr. Žaneta Vajdiarová
                             Bc. Darina Pientáková

 

Ciele a činnosti

CIELE A ČINNOSŤ
1.  Podporuje osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí vo voľnom čase.
2.  Podporuje zdravé sociálne prostredie a prevenciu sociálno-patologických
     javov v spoločnosti.
3.  Podporuje zlepšenie medziľudských vzťahov a sociálneho cítenia.
4.  Aktivizuje záujem o pomoc a solidaritu medzi ľuďmi.
5.  Aktivizuje záujem o pozitívnu tvorivú činnosť, komunikáciu a rozvoj
     medziľudských vzťahov.
6.  Podporuje tvorivosť, umelecké a kultúrne cítenie u detí a mládeže, rozvíja  ich talenty v tejto oblasti.
7.  Vytvára podmienky pre neorganizovanú mládež.
8.  Aktivizuje deti a mládež do činnosti v oblasti životného prostredia.
9.  Vyvíja úsilie na získanie prostriedkov pre činnosť združenia z darov
     a príspevkov fyzických a právnických osôb.
10. Zhromažďuje finančné prostriedky za účelom finančného zabezpečenia
     činnosti s deťmi a mládežou.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
1.  Organizuje príležitostnú činnosť formou jednorázových alebo pravidelne sa
     opakujúcich podujatí, súťaží a exkurzií pre deti a mládež.
2.  Mimoriadnu pozornosť venuje deťom a mládeží zo sociálne
     znevýhodneného prostredia.
3.  Organizuje prednášky a semináre zamerané na rozvoj záujmov detí
     a mládeže a poznávanie ich osobnosti s účasťou odborníkov na danú
     problematiku.
4.  Organizuje rekreačnú a športovú činnosť, letné tábory a odborné sústredenia.
5.  Monitoruje a aktivizuje mladých dobrovoľníkov do rôznych aktivít
     prospešných miestnej komunite.
6.  Spolupracuje s Centrom voľného času „Maják“ Námestovo na aktivitách
     organizovaných pre deti a mládež.
7.  Organizuje charitatívnu činnosť.
8.  Organizuje aktivity zamerané na prevenciu drog, alkoholu a iných závislostí.
9.  Spolupracuje s rodičmi detí a mládeže a organizuje spoločné stretnutia.
10. Organizuje invenčné prístupy pre deti a mládež pri odstraňovaní dôsledkov
      zlého sociálneho prostredia, ako napr. hipoterapiu, muzikoterapiu...

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím