Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Občianske združenie

Občianske združenie Centráčik

Základné informácie o občianskom združení:
Názov: Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo
Adresa: Komenského č. 487, 029 01 Námestovo
IČO: 42064082
Číslo účtu: 4090535030/5600
IBAN: SK36 5600 0000 0040 9053 5030

Občianske združenie Centráčik – pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo bolo založené 22. mája 2008 ustanovujúcim Valným zhromaždením a následnou registráciou na Ministerstve vnútra SR, Daňovom úrade a pridelením IČO Štatistickým úradom SR. Občianske združenie Centráčik registruje v súčasnosti 9 členov.

ORGÁNMI ZDRUŽENIA SÚ:

  • valné zhromaždenie
  • predsedníctvo
  • revízna komisia

Predsedníctvo združenia tvoria:

Predseda združenia:
Mgr. Andrea Lubasová, štatutárny zástupca

Podpredseda združenia:
Mgr. Petronela Balabanová, Sabina Chabadová 

Hospodár:
Ing. Alexandra Srogončíková

Revízna komisia:
Bc. Lenka Masničáková
Mgr. Darina Smolárová

2% Z DANE:

Vážení rodičia a priatelia Centra voľného času, ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu výbornú spoluprácu. Aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť  našu záujmovú činnosť  s deťmi a mládežou  Vašimi  2% - tlačivo. Čislo účtu: 4090535030/5600

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

Ciele a činnosti

CIELE A ČINNOSŤ
1.  Podporuje osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí vo voľnom čase.
2.  Podporuje zdravé sociálne prostredie a prevenciu sociálno-patologických
     javov v spoločnosti.
3.  Podporuje zlepšenie medziľudských vzťahov a sociálneho cítenia.
4.  Aktivizuje záujem o pomoc a solidaritu medzi ľuďmi.
5.  Aktivizuje záujem o pozitívnu tvorivú činnosť, komunikáciu a rozvoj
     medziľudských vzťahov.
6.  Podporuje tvorivosť, umelecké a kultúrne cítenie u detí a mládeže, rozvíja  ich talenty v tejto oblasti.
7.  Vytvára podmienky pre neorganizovanú mládež.
8.  Aktivizuje deti a mládež do činnosti v oblasti životného prostredia.
9.  Vyvíja úsilie na získanie prostriedkov pre činnosť združenia z darov
     a príspevkov fyzických a právnických osôb.
10. Zhromažďuje finančné prostriedky za účelom finančného zabezpečenia
     činnosti s deťmi a mládežou.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
1.  Organizuje príležitostnú činnosť formou jednorázových alebo pravidelne sa
     opakujúcich podujatí, súťaží a exkurzií pre deti a mládež.
2.  Mimoriadnu pozornosť venuje deťom a mládeží zo sociálne
     znevýhodneného prostredia.
3.  Organizuje prednášky a semináre zamerané na rozvoj záujmov detí
     a mládeže a poznávanie ich osobnosti s účasťou odborníkov na danú
     problematiku.
4.  Organizuje rekreačnú a športovú činnosť, letné tábory a odborné sústredenia.
5.  Monitoruje a aktivizuje mladých dobrovoľníkov do rôznych aktivít
     prospešných miestnej komunite.
6.  Spolupracuje s Centrom voľného času „Maják“ Námestovo na aktivitách
     organizovaných pre deti a mládež.
7.  Organizuje charitatívnu činnosť.
8.  Organizuje aktivity zamerané na prevenciu drog, alkoholu a iných závislostí.
9.  Spolupracuje s rodičmi detí a mládeže a organizuje spoločné stretnutia.
10. Organizuje invenčné prístupy pre deti a mládež pri odstraňovaní dôsledkov
      zlého sociálneho prostredia, ako napr. hipoterapiu, muzikoterapiu...