Oznam

Upozornenie pre rodičov

Milí rodičia, milé deti CVČ Maják začína svoju krúžkovú činnosť  už od pondelka  13. septembra 2021.

Na záujmové krúžky sa  môžete príhlásiť cez našu Webovú stránku, alebo priamo v CVČ Maják.

Poplatky za záujmové krúžky môžete uhrádzať na číslo účtu

SK 7656 00 0000 00 4017 154004

POZOR!  V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu je zľava.

Občianske združenie

Občianske združenie Centráčik

Občianske združenie Centráčik - pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo
so sídlom Komenského č. 487, 029 01 Námestovo
IČO: 42064082
Prima banka Námestovo, č. ú. 4090535030/5600

Občianske združenie Centráčik – pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo bolo založené 22. mája 2008 ustanovujúcim Valným zhromaždením a následnou registráciou na Ministerstve vnútra SR, Daňovom úrade a pridelením IČO Štatistickým úradom SR. Občianske združenie Centráčik registruje v súčasnosti 9 členov.

ORGÁNMI ZDRUŽENIA SÚ:

-          valné zhromaždenie

-          predsedníctvo

-          revízna komisia

Predsedníctvo združenia tvoria:

Predseda združenia: Mgr. Andrea Lubasová, štatutárny zástupca

Podpredseda združenia: Mgr. Alica Kršáková
                                        Mgr. Anna Ferenčíková

Hospodár: Mgr. Eva Náčinová

Revízna komisia: PhDr. Žaneta Vajdiarová
                             Bc. Darina Pientáková

 

Ciele a činnosti

CIELE A ČINNOSŤ
1.  Podporuje osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí vo voľnom čase.
2.  Podporuje zdravé sociálne prostredie a prevenciu sociálno-patologických
     javov v spoločnosti.
3.  Podporuje zlepšenie medziľudských vzťahov a sociálneho cítenia.
4.  Aktivizuje záujem o pomoc a solidaritu medzi ľuďmi.
5.  Aktivizuje záujem o pozitívnu tvorivú činnosť, komunikáciu a rozvoj
     medziľudských vzťahov.
6.  Podporuje tvorivosť, umelecké a kultúrne cítenie u detí a mládeže, rozvíja  ich talenty v tejto oblasti.
7.  Vytvára podmienky pre neorganizovanú mládež.
8.  Aktivizuje deti a mládež do činnosti v oblasti životného prostredia.
9.  Vyvíja úsilie na získanie prostriedkov pre činnosť združenia z darov
     a príspevkov fyzických a právnických osôb.
10. Zhromažďuje finančné prostriedky za účelom finančného zabezpečenia
     činnosti s deťmi a mládežou.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
1.  Organizuje príležitostnú činnosť formou jednorázových alebo pravidelne sa
     opakujúcich podujatí, súťaží a exkurzií pre deti a mládež.
2.  Mimoriadnu pozornosť venuje deťom a mládeží zo sociálne
     znevýhodneného prostredia.
3.  Organizuje prednášky a semináre zamerané na rozvoj záujmov detí
     a mládeže a poznávanie ich osobnosti s účasťou odborníkov na danú
     problematiku.
4.  Organizuje rekreačnú a športovú činnosť, letné tábory a odborné sústredenia.
5.  Monitoruje a aktivizuje mladých dobrovoľníkov do rôznych aktivít
     prospešných miestnej komunite.
6.  Spolupracuje s Centrom voľného času „Maják“ Námestovo na aktivitách
     organizovaných pre deti a mládež.
7.  Organizuje charitatívnu činnosť.
8.  Organizuje aktivity zamerané na prevenciu drog, alkoholu a iných závislostí.
9.  Spolupracuje s rodičmi detí a mládeže a organizuje spoločné stretnutia.
10. Organizuje invenčné prístupy pre deti a mládež pri odstraňovaní dôsledkov
      zlého sociálneho prostredia, ako napr. hipoterapiu, muzikoterapiu...

Máte otázku? Napíšte nám
Napíšte nám

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím