Milí rodičia a milé deti!

V tomto školskom roku sa môžte prihlásiť na ponúkané záujmové útvary v CVČ Maják elektronicky alebo priamo v CVČ.

Poplatky za návštevu ZÚ treba uhradiť na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Poplatky pre deti z Námestova za mesiace september-december: 16
Poplatky pre deti z okolitých dedín za mesiace september-december: 19,20€

Ďakujeme! 

školský rok 2022/2023

Od šk. roka 2022/2023 je povinnosť prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád elektronicky pomocou EduPage od školského kola. Žiakov na súťaže prihlasuje učiteľ zodpovedný za danú súťaž. 

Učiteľ žiaka je povinný zabezpečiť udelenie infomovaného súhlasu od rodiča, pričom udelenie tohto súhlasu je podmienkou na účasti vyšších kôl súťaží.