Milí rodičia a milé deti!

Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za návštevu záujmových útvarov, nech tak urobia čím skôr na číslo účtu SK76 5600 0000 0040 1715 4004.

Ďakujeme! 

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Čo je našou náplňou

Centrum voľného času „Máják" Námestovo vykonáva svoju činnosť na základe Zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o centrách voľného času a Štatútu CVČ.

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež, ktoré utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. Organizačne zabezpečujeme aj predmetové a športové súťaže Slovenskej asociácie športu na školách.

Centrum voľného času Maják v Námestove je od roku 2004 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Mesto Námestovo. Patrí medzi školské zariadenia, ktorého hlavnou úlohou je vytvárať adekvátne podmienky a ponuky pre voľný čas detí a mládeže a jeho zmysluplné využívanie. Organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin. Realizuje programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno – patologickými vplyvmi. Usmerňuje rozvoj záujmov, poskytuje podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov efektívneho využívania voľného času.  Činnosť CVČ vychádza zo Zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, z vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z Výchovného programu CVČ Maják, ako aj z Pedagogicko - organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre konkrétny školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.

Základným poslaním CVČ je prostredníctvom voľnočasových aktivít sprostredkovať deťom a mládeži  obsahy, humanistické a demokratické hodnoty, vybudovať v nich vzťah ku kultúrnemu životu, vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj nadania a talentu a pre osvojenie si zručností a návykov potrebných pre budúci život.

Prioritou nášho centra s príznačným názvom „MAJÁK“ , ktorý symbolizuje nádej a bezpečie, je dostať deti „z ulice“ , poskytnúť im priestor na sebarealizáciu, motivovať ich tak, aby našli cestu k svojim   záľubám, rozvíjali svoje nadanie a naučili sa aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.  Chceme formovať ich tvorivý štýl, kladnú vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a tak pozitívne ovplyvňovať voľný čas detí a mládeže z celého spádového územia v ktorom Centrum voľného času Maják pôsobí.

Hodnoty sú kvality, na ktorých nám záleží, sú živou energiou, ktorá ovplyvňuje správanie a konanie všetkých zainteresovaných. Hodnotami nášho centra sú úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, profesionalita a jasné pravidlá. Najviac uznávanou hodnotou je sloboda rozhodnutia detí a mládeže na základe vlastného záujmu o ponúkanú činnosť.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme formou:

  • Pravidelnej záujmovej činnosti – krúžková činnosť pre deti, mládež a dospelých
  • Príležitostnej záujmovej činnosti – workshopy, tvorivé dielne, súťaže, výlety, besedy, exkurzie, podujatia pre školy a verejnosť, víkendové podujatia a iné aktivity
  • Prázdninovej činnosti – prímestské a pobytové tábory, klubová činnosť

Záujmovú činnosť realizujeme v priestoroch CVČ Maják ako aj v priestoroch materských a základných škôl v meste a v okolitých obciach – elokovaných pracoviskách CVČ Maják.