Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

Čo je našou náplňou

Centrum voľného času „Máják" Námestovo vykonáva svoju činnosť na základe Zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o centrách voľného času a Štatútu CVČ.

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež, ktoré utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. Organizačne zabezpečujeme aj predmetové a športové súťaže Slovenskej asociácie športu na školách.

Centrum voľného času Maják v Námestove je od roku 2004 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Mesto Námestovo. Patrí medzi školské zariadenia, ktorého hlavnou úlohou je vytvárať adekvátne podmienky a ponuky pre voľný čas detí a mládeže a jeho zmysluplné využívanie. Organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin. Realizuje programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno – patologickými vplyvmi. Usmerňuje rozvoj záujmov, poskytuje podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov efektívneho využívania voľného času.  Činnosť CVČ vychádza zo Zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, z vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z Výchovného programu CVČ Maják, ako aj z Pedagogicko - organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre konkrétny školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.

Základným poslaním CVČ je prostredníctvom voľnočasových aktivít sprostredkovať deťom a mládeži  obsahy, humanistické a demokratické hodnoty, vybudovať v nich vzťah ku kultúrnemu životu, vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj nadania a talentu a pre osvojenie si zručností a návykov potrebných pre budúci život.

Prioritou nášho centra s príznačným názvom „MAJÁK“ , ktorý symbolizuje nádej a bezpečie, je dostať deti „z ulice“ , poskytnúť im priestor na sebarealizáciu, motivovať ich tak, aby našli cestu k svojim   záľubám, rozvíjali svoje nadanie a naučili sa aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.  Chceme formovať ich tvorivý štýl, kladnú vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a tak pozitívne ovplyvňovať voľný čas detí a mládeže z celého spádového územia v ktorom Centrum voľného času Maják pôsobí.

Hodnoty sú kvality, na ktorých nám záleží, sú živou energiou, ktorá ovplyvňuje správanie a konanie všetkých zainteresovaných. Hodnotami nášho centra sú úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, profesionalita a jasné pravidlá. Najviac uznávanou hodnotou je sloboda rozhodnutia detí a mládeže na základe vlastného záujmu o ponúkanú činnosť.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme formou:

  • Pravidelnej záujmovej činnosti – krúžková činnosť pre deti, mládež a dospelých
  • Príležitostnej záujmovej činnosti – workshopy, tvorivé dielne, súťaže, výlety, besedy, exkurzie, podujatia pre školy a verejnosť, víkendové podujatia a iné aktivity
  • Prázdninovej činnosti – prímestské a pobytové tábory, klubová činnosť

Záujmovú činnosť realizujeme v priestoroch CVČ Maják ako aj v priestoroch materských a základných škôl v meste a v okolitých obciach – elokovaných pracoviskách CVČ Maják.