Milí rodičia a milé deti!

Centrum voľného času Maják počas letných prázdnin prímetské tábory organizovať nebude.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa na letné tábory môžete sa infomovať na web stránke: www.svadobneanimatorky.sk alebo mailom: info.svadobneanimatorky@gmail.com

História

 

školský rok 1979/1978

zahájenie činnosti so školskou družinou, obsadenie oddelenia spoločenských vied a estetiky, telovýchovy a športu, putovný stanový tábor cez leto /Eva Mušákova, Jiřina Matejková/

 

školský rok 1980/1981

vznik detského divadelného súboru Pionier – vedúci Ivan Krušinský, bohatá letná činnosť, letný tábor Mladých ochrancov prírody pre deti z celého Slovenska

 

školský rok 1981/1982

vznik divadelného súboru Elektrón – vedúci Ivan Krušinský, víťazstvo divadelníkov z obidvoch súborov na okresných divadelných prehliadkach, súťaž pre mladých autorov písaného slova Hľadáme talenty

 
školský rok 1982/1983

vzrastá počet záujmových útvarov – 23, intenzívna činnosť divadelného súboru Pionier

 

školský rok 1983/1984

vznik tanečnej skupiny Monodix pri MsDPM

 

školský rok 1984/1985

slávnostné odovzdavanie preukazov členom záujmových útvarov pri príležitosti zahájenia krúžkovej činnosti

 

školský rok 1985/1986

vznik hudobnej skupiny Levis, bábkarského súboru Oriešok – vedúca Viera Hnilová, 1. miesto na okresnej aj krajskej súťaží

 
školský rok 1986/1987

úspešná činnosť bábkarského súboru Oriešok, bohatá letná činnosť, zabezpečovanie programu pre detské tábory z Trenčína a Novej Dubnice

 
školský rok 1987/1988

vznik nových oddelení techniky, prírodovedy, brannej výchovy a turistiky, návšteva ľudovej speváčky Dariny Laštiakovej, ponuka filmotéky každú druhú sobotu v mesiaci, realizácia prírodovedných súťaží

 
školský rok 1988/1989

vznikajú nové krúžky, záujem o Esperanto a tanečný Aerobik, víťazstvo bábkarského súboru Oriešok s hrou Cibuľko a ovocná šľachta

 
školský rok 1989/1990

spolupráca s českým MDDM Strážnica, vznik divadelného súboru Stonožka - vedúci Jozef Burgan – 2. miesto na okresnej detskej divadelnej prehliadke o Erb mesta Dolný Kubín

 

školský rok 1990/1991

 

spolupráca so správou chránenej oblasti Horná Orava – p. Róbert Trnka, Vladimír Migra, Jaroslav Kocián vedúci záujmových krúžkov, besedy, kvízy o prírode

 
 
školský rok 1991/1992

popri interných pracovníkov pracuje aj 19 externých, nárast počtu detí aj záujmových útvarov, zriadenie posilňovne, 1. ročník Triatlonu pod záštitou primátora mesta Ivana Krušinského, spolupráca s katolíckou mládežou, vznik Detského speváckeho zboru Oravienka – vedúci Karol Rusnák – repertoár tvoria piesne od speváckeho zboru Prešovčatá, Talentárium – prehliadka detských talentov v spolupráci so TŠ a ZUŠ, vznik tanečnej skupiny Steps – vedúca Daniela Kubicová, kurzy spoločenského tanca, okrem krúžkovej činnosti aj veľa aktivít v príležitostnej činnosti Miss a boy, zriadenie akvaristickej miestnosti pre deti a mládež, táborová činnosť – SMT Slanická Osada, Štefanov, Zázrivá

 
školský rok 1992/1993

súťažné zapojenie do netradičných športov – Ringo vedúca Tatiana Kovačíková, úspechy plastických modelárov na okresných aj krajských súťažiach – vedúci Ing. Peter Glonek, pokračuje ďalší ročník Oravského Triatlonu a Talentária, ale ako vystúpenie deti zo ZÚ, 1. ročník literárneho zrkadielka - 98 súťažných prác z poézie a prózy – iniciátorka Emília Sireková, rod. Klamová

 
školský rok 1993/1994

satelitné turnaje v Ringu – Sliač, Málinec, Nitra , medzinárodný – Poľsko – všade dobré umiestnenie, úspechy papierových modelárov,  zriadenie Fit centra od 14.00 – 21.00 hod. aj soboty a nedele – slávnostne otvorenie primátorom mesta Ivanom Krušinským, stúpa záujem o Oravský Triatlon a Talentárium

 
školský rok 1994/1995

počet 619 prihlásených žiakov v 41 ZÚ začína sa cvičiť joga, vzniká Rap – club, záujem o jazdeckú školu, vystúpenie s Talentáriom v kultúrnom podniku aj v katolíckom dome, módna show na námestí – réžia Gabriela Sroková, Tanečná akadémia – iniciátorky Ľudmila Laštíková a Lujza Miškovičová, určený poplatok rodičov 20,- Sk za krúžkovú činnosť, spolupráca s Úniou pre mier a ľudské práva v Bratislave, finančné podporovanie letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín, vznik divadelného krúžku Úsmev, prebratie Stanice mladých turistov – Slanická Osada pre letnú činnosť deti a mládeže, pokračuje Talentárium a Triatlon

 
školský rok 1995/1996

vznik detského časopisu – mesačník Cengáč – vedúca Emília Klamová, účasť na súťaži organizovanej CVČ – Traja v jednom meste, pribúdajú okresné súťaže Miniplayback show, účasť na krajskej súťaží Miss a boy v Banskej Bystrici,  Centrum voľného času „Maják“ zahájilo roznášku mikulášskych darčekov, po sídlisku Brehy, kvalitný program Talentárium

 
školský rok 1996/1997

vznik divadelných súborov Kľúčik a Alibaby – vedúca Emília Sireková, záujem deti o balet – vedúca Alica Kršáková, disko tance, spoločenské tance, latinsko americké tance – vedúca Ľudmila Kršáková, rozbieha sa tanečno – pohybová príprava deti, novinka olympiáda pre deti MŠ, centrum voľného času poverené organizovaním predmetových a športových súťaží, Marta Slovíková – zvolená za predsedu OR SAŠŠ Námestovo, úspech na Miniplayback show v Trstenej a v Dolnom Kubíne – deti pripravovala Gabriela Sroková, tvorivé dielne zamerané na protidrogovú prevenciu vedúca Emília Sireková, Adriána Jenejová, pre nezamestnanú mládež v Námestove spolupráca s Mierovou úniou v Bratislave, Úradom práce, Kultúrnym podnikom a Mestskou políciou, udelené sošky Oskarov na Talentárium, 1. ročník okresnej športovej olympiády pre deti MŠ – organizačné zabezpečenie Erika Srnčíková a Iveta Ulrichová, rekondičný pobyt pre žiakov a študentov od 7 – 17 rokov v Taliansku – Rimini so SČK Dolný Kubín vedúca Marta Slovíková, zaujímavý letný tabor Joga v Štefanove – vedúca Gabriela Sroková

 
školský rok 1997/1998

prijaté nové prevádzkové pracovníčky – hospodárka CVČ – Anna Laštíková a administratívna pracovníčka OR SAŠŠ – Jolana Kubáňová, vznik ZÚ mažoretky vedúca Gabriela Sroková po odmlke opäť ale iba Oravský duatlon v spolupráci s Triclub Orava Nižná usporiadané majstrovstvá Slovenská – 5. kolo Slovenský pohár – ako Oravský triatlon / plávanie, cyklistika a beh/, účasť so žiakmi na divadelnej prehliadke o erb mesta Dolný Kubín vedúca Andrea Lubasová, protidrogový projekt – snímala slovenská televízia, letná činnosť – tábory s deťmi v zahraničí v Taliansku a Maďarsku

 
školský rok 1998/1999

v doobedňajších hodinách od 9.00 – 11.00 hod. Klub detí, pokračovanie v tanečnej akadémií – Eva Murínová, nové záujmové útvary mladý módny návrhár a modelky – vedúca Alica Čajková, vznikajú jazykové záujmové útvary angličtina hrou, nemčina hrou, rozbieha sa klub videa pre deti zo ŠD a OŠI v Námestove aj pre študentov, Centrum voľného času „Maják“ je spoluorganizátorom s mestom Námestovom Challenge Day – deň výzvy v športových súťažiach a Beh olympijského dňa

 
školský rok 1999/2000

vznik ZÚ Country tance – vedúca Alica Kršáková, okresné kola Miniplayback show, Miss a boy, Naši naj... vyhodnotenie najlepších jednotlivcov a kolektívov škôl v predmetových a športových súťažiach, Talentárium, módna prehliadka – svadobné šaty, zahraničný letný tábor v Chorvátsku

 
školský rok 2000/2001

spolupráca so Slovenskou televíziou v Košiciach v súťaži Hviezdička Vladimír Železňák – hľadanie talentov, výsledky: ml. žiaci – Andrea Ondreková Námestovo – pieseň Tri oriešky, st. žiaci – Irena Kinierová – Oravské Veselé – Džiny, cena poroty - Nikoleta Chylová z Vavrečky

 
školský rok 2001/2002

prijatá pracovníčka pre rozvoj výtvarných talentov Mgr. Janka Peštová – Sýkorová, 1. ročník regionálneho maratónu v Aerobiku v Kultúrnom dome Vavrečka – organizačne zabezpečovala Mgr. Alica Kršáková, cvičilo sa 5x50 minút, 74 účinkujúcich, cvičiteľky Jana Váleková, Alica Kostolanská z Dolného Kubína, Marcela Adamčíková z Rabče, projekt „Leto s loptou – prázdninové aktivity v spolupráci so ZŠ Komenského

 
školský rok 2002/2003

mojím malým i veľkým kamarátom z Námestova za perfektné vystúpenie v televíznom programe Objavy Majstra „N“, ďakuje a všetko dobré želá Majster „N“ – 25.11.2002 – Bratislava účasť v televíznom programe, Slávici na ulici – hľadanie speváckych talentov , členka poroty Simona Huľová – rodáčka z Námestova, Challenge day – Deň výzvy – v spolupráci s mestom Námestovom súťaž miest – súperom Leopoldov, ktorý sa zároveň stal víťazom, pokračuje Aerobik show – cvičitelia Alica Kostolanská, Hanka Majzlíková, Lukáš Kolek z Českej republiky, reprezentácia deti zo ZÚ na Disco dance, tanečný Kubín, Deň tanca vo Vavrečke, Talent 2003, prehliadky a súťaže: Slávici na ulici, rodičovská akadémia, Dni mesta

 

školský rok 2003/2004

Disco dance úspešná reprezentácia skupín z Centra voľného času „Maják“ – Peha, Divošky, Crazy Girls, Anonym, Nirvana, Naši naj... vyhodnotenie najlepších jednotlivcov, kolektívov a škôl v predmetových a športových súťažiach okresu Námestovo, Literárne zrkadielko súťaž pre žiakov ZŠ v poézií a v próze

 
školský rok 2004/2005

zmena rodičovského príspevku na úhradu pravidelnej záujmovej činnosti na 45,- Sk, 70 žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy, nový ZÚ Džudo – vedúci Mgr. Branislav Podhájsky, vypracovaný projekt Infovek – vytvorila sa počítačová učebňa, vzrastá záujem o scénický tanec a Hip – hop, 1.3.2005 – stanovenie RP na 50,- Sk mesačne, Bambiriáda – prehliadka organizácií pracujúcich s deťmi – 21.5.2005 CVČ spoluorganizátor so Saleziánmi – súčasťou cyklistické preteky o Pohár Antona Tkáča, Talentárium, výstavy prác, športové súťaže

 
školský rok 2005/2006

Slávici na ulici – člen poroty a zároveň aj v programe vystúpil Rastislav Petkáč – účastník Super Star, Centrum voľného času „Maják“ pripravilo tvorivé dielne pre žiakov 9. ročníkov v Námestove, program k Dňu detí pre deti zamestnancov firmy Punch – cesta rozprávkovým lesom, Zlatá palička – účasť dievčat zo ZÚ na prehliadke mažoretiek, Deň otvorených dverí v CVČ – zameraný na rozvoj krúžkovej činnosti

 
školský rok 2006/2007

odovzdaných 108 vzdelávacich poukazov, otvorená tanečná škola hip – hopu a Break dance, spolupráca s Obchodným centrom klinec – Hellowen, sviatky svetla, vystúpenie aerobiku na módnej prehliadke, Slávici na ulici – porotia: Milan Hrčka – spevák, Vladimír Sališ – spevák, zakladateľ Oravského repete, Diana Krišková – účastníčka Super Star, kapela Deep Sense z Gymnázia Antona Bernoláka Námestovo

 
školský rok 2007/2008

tvorivé vianočné a veľkonočné dielne, výrobky na výzdobu CVČ aj pre Spojenú školu v Námestove, deti pracujú s drôtom a hlinou – veľmi pekné výrobky, zapojenie sa do Bambiriády, noc v CVČ zameraná na čítanie detských kníh, anglický večer pre deti zo ZÚ angličtina hrou, 22.5.2008 založenie občianského združenia Centráčik zameraný na rozvoj talentov a záujmovej činnosti pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín