Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že tento týždeň (22. 11. 2021) bude záujmová činnosť prebiehať prezenčne. Veľmi sa tešíme, že sa môžeme opäť stretávať. Vedúci ZÚ Vás budú ešte telefonicky informovať. Bližšie informácie TU.

Tento týždeň taktiež začíname s novými aktivitkami. Neváhaj sa zapojiť - rekordná výzva a týždenné úlohy.

Prajeme veľa šťastia.

 

Angličtina hrou MŠ

Angličtina hrou MŠ

Hravou formou rozvíjame slovnú zásobu a budujeme vzťah dieťaťa k anglickému jazyku.

kategória: Jazyková
vek od: 4 rokov
vek do: 6 rokov

Cena pre deti z Námestova:
12,60 € I. polrok (september – december)

Cena pre detí z obcí:
16,20 € I. polrok (september– december)

Prihláška na "Angličtina hrou MŠ" určené pre vekovú kategóriu od 4 do 6 rokov

Údaje na prihlášku

Adresa

Vyžaduje dieťa špeciálny prístup ?

Prehlásenie

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a nepotrebuje osobitnú starostlivosť. Dieťa je záväzne prihlásené na krúžok až po zaplatení poplatku. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastňovať záujmovej činnosti, poplatok môže byť vrátený iba v súlade s Vnútorným poriadkom CVČ Maják Námestovo (čl. 10).

Zaväzujem sa

  • že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť vedúcemu ZÚ,
  • že budem sledovať a dodržiavaťprípadné protiepidemiologické opatrenia,
  • že na základe VZN Mesta Námestovo č. 3/2008, zmena č.9 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach, uhradím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,
  • že v prípade choroby alebo iného dôvodu neúčasti na ZÚ, vopred nahlásim túto skutočnosť vedúcemu ZÚ

Dôležité

V prípade ukončenia členstva je potrebné túto skutočnosť oznámiť písomne (odhláška zo ZÚ). Členský poplatok uhradiť za I. polrok do15.novembra, za II. polrok do 31.januára. V prípade uplatnenia vzdelávacieho poukazu (možnosť zľavy) je potrebné VP odovzdať v CVČ najneskôr do 25.septembra aktuálneho školského roka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu člena CVČ, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci počas letných táborov, na výletoch, súťažiach a iných podujatiach organizovaných prevádzkovateľom

2. s uverejnením mena, priezviska, veku a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých pri rôznych súťažiach organizovaných CVČ na webovej stránke a FB sídle CVČ, na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, vo verejných médiách

3. so zverejňovaním individuálnych a spoločných fotografií a videozáznamov z činnosti CVČ Maják na webovom sídle CVČ, fb stránke CVČ, nástenkách CVČ, v publikačných materiáloch a pre potreby prezentácie aktivít CVČ v médiách

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, škola pre zľavy do múzeí, divadiel, kín, knižníc a iných inštitúcií navštívených počas činnosti CVČ

5. s uvedením s prístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, na účely poistenia, zliav vstupného, pre ubytovanie, cestovné zľavy na výletoch, letných táboroch a iných záujmových podujatiach

6. so zverejňovaním informačných materiálov, výtvarných, literárnych a ručných prác, ako aj osobných údajov: meno, priezvisko, vek, škola na webovej stránke a FB sídle CVČ

Predmetný súhlas sa udeľuje na obdobie aktuálneho školského roka. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 2,3,6 platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy má zákonný zástupca možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú resp.konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.'


Prehlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke CVČ zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe v CVČ Maják - ekonomický úsek.

Zadali ste zlý kód

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím